Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

ÚKZÚZ je zriadený Ministerstvom poľnohospodárstva ČR ako špecializovaný orgán štátnej správy. Vykonáva správne konania a iné správne činnosti, odborné a skúšobné úkony, kontrolné a dozorné činnosti v oblasti odrodového skúšobníctva, krmív, agrochémie, pôdy a výživy rastlín, osív a sadby pestovaných rastlín, trvalých kultúr (vinohradníctva a chmeliarstva),ochrany proti škodlivým organizmom a v oblasti prípravkov na ochranu rastlín.

Späť na prehľad referencií