Zahájené prípravy technickej normy pre e-fakturáciu

19. február 2015

V Bratislave tento týždeň prebehlo úvodné zasadanie národnej expertnej skupiny pre elektronickú fakturáciu, ktorá bola štatútom ustanovená pod slovenským národným normalizačným úradom ÚNMS (PS 708). Jej cieľom je komunikovať s príslušnými európskymi organizáciami a pomôcť legislatívne a metodicky pripraviť Slovensko na implementáciu európskych štandardov štruktúrovanej výmeny dát a elektronickej fakturácie.

Na úvodnom stretnutí sa zúčastnili zástupcovia GS1 Slovensko, Národnej banky Slovenska, Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Národného bezpečnostného úradu, Úradu na ochranu osobných údajov, Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva zdravotníctva SR aj zástupcovia oboch popredných EDI providerov, ktorí na Slovensku pôsobia. Expertnú skupinu tak posilňujú zástupcovia slovenských spoločností CCV Informačné systémy a Editel SK, skupinu technologických firiem rozširuje predstaviteľ lokálneho výrobcu ERP systémov, firmy Compeko. Vedúcim skupiny bol menovaný Martin Beňo, ktorý je súčasne Ministerstvom financií SR menovaným zástupcom Slovenska v Európskom mnohostrannom fóre pre elektronickú fakturáciu (EMSFEI) v Bruseli.

Plošné uzákonenie elektronickej fakturácie v celej Európskej únii v prípade verejných zákaziek je na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ podmienené rokom 2019, ale množstvo štátov už prijalo túto povinnosť do praxe. Niektoré krajiny sa ešte len začali zaoberať prípravou národných noriem. Na základe požiadavky Európskej komisie vytvoril Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) pracovnú skupinu CEN PC 434, ktorá už pracuje na úlohe vytvoriť sémantický model európskej elektronickej faktúry. Na definovanú sémantiku položiek faktúry potom môžu byť uplatňované vybrané syntaxe, ktoré sú už globálne a odborovo rozšírené, ako sú konkrétne UN/CEFACT XML CII v.3 alebo EDIFACT.

Vytvorenie slovenskej pracovnej skupiny PS 708 pre normalizáciu v oblasti e-fakturácie pod ÚNMS Slovenskej republiky je tak prirodzeným krokom pre koordináciu práce s medzinárodnou skupinou a formuláciou národných stanovísk. Hlavným cieľom je samotné vytvorenie slovenskej normy pre elektronickú faktúru s doplnením slovenského národného rozšírenia, najmä pre potreby využitia v štátnej správe.

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.