Tlačové správy

TS – Slovensko zavádza elektronické schránky

27. máj 2014

Nový zákon o eGovernmente, ktorý nadobudol účinnosť 1. 11. 2013, predstavuje pre Slovensko skutočný zlom. Umožňuje totiž elektronickú komunikáciu firmám aj občanom s orgánmi verejnej moci. Výpočet agendy, ktorú je možné v tejto chvíli realizovať, nie je síce úplný, ale postupne pribúda tak, ako sa elektronickej komunikácii prispôsobujú jednotlivé úrady. Kým elektronická B2B komunikácia medzi firmami už našla cestu k zefektívneniu prostredníctvom medzinárodných štandardov EDI, teraz sa otvára spôsob, ako elektronickou formou nahradiť poštovú obálku aj smerom k úradom.

Aké sú výhody?

Výhod, ktoré môžu z používania elektronických schránok plynúť, je celý rad. Za tie hlavné je možné nepochybne označiť úsporu času aj peňazí. S elektronickými schránkami už nemusíte chodiť na poštu a čakať v nekonečných radoch. Riešiť nebudete musieť ani otváraciu dobu pôšt, svoje elektronické správy si vyzdvihnete (prípadne pošlete) kedykoľvek a odkiaľkoľvek – z práce, z domova alebo na zahraničnej služobnej ceste. Znížia sa tiež firemné či osobné náklady spojené s drahými listovými službami, správne poplatky sú navyše v prípade elektronickej formy vždy len polovičné. V tejto súvislosti je určite zaujímavé zmieniť rozsiahlu vlnu kritiky, ktorá sa zniesla na Úrad vlády po tom, ako pôvodne navrhol veľkosť elektronickej schránky (zdarma) len do úrovne 20 MB – nakoniec došlo k päťdesiatnásobnému navýšeniu tejto kapacity na plných 1 000 MB, čo by malo bežnému smrteľníkovi bohato stačiť. 

Prípadné nevýhody systému elektronických schránok ukáže až dlhodobejšia prax, najväčšou hrozbou by mohla byť nedostupnosť služieb v prípade poruchovosti a častejších výpadkov. Treba dodať, že žiadne takéto problémy sa doteraz neobjavili. 

Pozvoľný nábeh do roku 2016

Faktom je, že doba, počas ktorej musia jednotlivé úrady pristúpiť na elektronickú komunikáciu, je pomerne dlhá, konkrétne tri roky. Znamená to, že najneskôr do novembra 2016 (do troch rokov po účinnosti zmieneného zákona) s vami môžu úrady komunikovať aj naďalej v papierovej forme, a to aj napriek tomu, že ste príslušnú žiadosť podali elektronicky. Obchodné spoločnosti majú čas najneskôr do augusta 2015, aby si svoju elektronickú schránku aktivovali a začali ju používať. Pokiaľ tak neučinia, bude im v tomto termíne aktivovaná štátom automaticky. V prípade živnostníkov a fyzických osôb je využívanie elektronických schránok nepovinné a ak si ju sami dobrovoľne neaktivujú, nebude im automaticky zriadená.

Poučenie z českých chýb

Zavádzanie elektronických schránok na Slovensku nezaprie inšpiráciu českým systémom dátových schránok, ktorý funguje od roku 2009 podľa zákona z roku 2008. Pohľadom cez hranice bolo možné sa poučiť z nedomyslenosti tohto systému v Česku. Ich poslanie je pritom rovnaké – slúžiť firmám a občanom na komunikáciu so štátnou správou. 

Česi si ale skomplikovali život tým, že dátové schránky fungujú akoby v dvoch rôznych režimoch – a to nielen verejnoprávnym smerom k orgánom verejnej moci, ale aj súkromnoprávnym, teda na prenos poštovej dátovej správy medzi privátnymi firmami, ale už nie za peniaze štátu. Tento zámer v Česku dopadol katastrofálnym nezáujmom firiem a má prakticky nulové využitie, pretože medzi firmami sa v medzinárodnom kontexte niekoľko rokov rozvíja elektronická výmena štruktúrovaných dokladov – EDI (Electronic Data Interchange) a prenos prostredníctvom komerčných VAN sietí s pridanou hodnotou a za oveľa výhodnejších podmienok. Podľa správy spoločnosti CCV oproti roku 2012 medziročně narástol objem dokladov prenesených cez EDI viac ako o pätinu. Na Slovensku je dopredu jasné, že elektronické schránky fungujú čisto len na svoj vymedzený účel vo verejnoprávnom režime, a žiadny súkromnoprávny režim ani nemajú.

Čo je (a vie) elektronická schránka?

Vzhľadom na to, že pri komunikácii občana či firmy s úradmi dochádza k výmene často veľmi citlivých údajov, bolo pre elektronické schránky zriadené špeciálne elektronické úložisko, v ktorom sú elektronické správy a notifikácie archivované. Podobnosť elektronických schránok s klasickými emailovými službami určite väčšina používateľov pozitívne ocení. 

Srdcom celého projektu je portál verejnej správy dostupný na webe slovensko.sk. Vďaka nemu je možné s úradmi komunikovať buď prostredníctvom konkrétnych formulárov alebo univerzálneho podania, ktoré nemá presne definovanú formu. V pilotnej fáze projektu bol síce výpočet sprístupnených služieb pomerne obmedzený, v súčasnosti už je ale možné elektronicky vybaviť veľkú časť agendy so štátnou správou – napríklad založiť firmu, zrušiť živnosť, poslať odvolanie alebo si zariadiť prechodný pobyt.

Zriadenie verzus aktivácia elektronickej schránky

Elektronické schránky sú v tejto chvíli dostupné už všetkým subjektom. K 1. 1. 2014 boli zriadené všetkým fyzickým osobám nad 18 rokov (a v budúcnosti ju takto automaticky získa každý dosiahnutím 18. roku), právnickým osobám a orgánom verejnej moci o mesiac neskôr. Každopádne samotné zriadenie elektronickej schránky v podstate nič neznamená, na jej „oživenie“ je nutná aktivácia. A práve na samotnú aktiváciu elektronickej schránky platia pre jednotlivé skupiny používateľov vyššie uvedené termíny, teda august 2015 pre obchodné spoločnosti a november 2016 pre orgány verejnej moci. Pre fyzické osoby (vrátane podnikateľov) je táto aktivácia úplne dobrovoľná a je teda viac než pravdepodobné, že značná časť z nich (napr. občanov vyššieho veku) nikdy aktivovaná a využitá nebude. A to napriek tomu, že zriadenie aj aktivácia schránky je úplne zadarmo. Takisto len fyzické osoby môžu v budúcnosti svoju schránku zrušiť.

Zadarmo je aj vyššie uvedená kapacita elektronickej schránky do veľkosti 1 GB, väčšiu kapacitu treba zaplatiť (viď. box). V prípade, že sa schránka blíži k svojmu naplneniu, je na túto skutočnosť používateľ upozornený a má 60 dní na zjednanie nápravy (navýšenie kapacity, zmazanie nepotrebných správ). Pokiaľ nič z toho neurobí, sú správy po prekročení kapacity postupne mazané, a to od tých najstarších (nedajú sa však mazať správy doteraz neprečítané). Len pre zaujímavosť: toto nastavenie je výrazne používateľsky ohľaduplnejšie než v prípade českých dátových schránok, kde sú správy po 90 dňoch automaticky mazané bez ohľadu na voľné miesto v schránke – následnú archiváciu správ „pochopiteľne“ treba zaplatiť.

Cena za kapacitu elektronickej schránky

do 1GB - zdarma

navyše 1 GB - 10 EUR/rok

navyše 10 GB - 100 EUR/rok

navyše 100 GB - 1000 EUR/rok

Ako na to?

Na to, aby ste mohli elektronickú schránku aktivovať a začať používať, treba uskutočniť niekoľko krokov. Napriek tomu, že nie sú vôbec zložité, môžu byť pre niekoho istou prekážkou. Nutnou podmienkou pre prihlásenie sa do systému elektronických schránok, a teda aktiváciu schránky, je vlastníctvo eID karty, teda občianskeho preukazu s elektronickým čipom. Ten sa však vydáva len od decembra minulého roka a vlastní ho tak zatiaľ len málo ľudí. Vydaná eID karta navyše musí mať aktivovanú on-line eID funkciu, čo v praxi znamená zadefinovanie osobného bezpečnostného (tzv. BOK) kódu. Ďalej je potrebné vlastniť čítačku kariet (dostane ju každý bezplatne pri vydaní elektronického občianskeho preukazu) a na ňu príslušný softvér eID klient a ovládače (všetko rovnako zdarma k dispozícii). Tento, na prvý pohľad trochu zložitejší, proces je však nutný pre budúcu bezproblémovú a hlavne bezpečnú komunikáciu elektronickou cestou.

Na tomto mieste je nutné upozorniť na niektoré softvérové obmedzenia, ktoré sú však postupne odstraňované. Celý systém bol v prvej fáze prístupný len v operačnom systéme Windows, v priebehu jari je však naplánované rozšírenie aj na ďalšie operačné systémy – vybrané Linuxy a Mac. Samotný prístup do elektronickej schránky je možný cez vyhľadávače Internet Explorer, Chrome aj Firefox. 

Ako sa prihlásiť do elektronickej schránky?
  • na webe portálu verejnej správy slovensko.sk kliknite na „Prihlásiť sa na portál“
  • pripojte k vášmu počítaču čítačku kariet
  • vložte vašu eID kartu do čítačky
  • zadajte BOK kód k vašej eID karte
  • po prihlásení sa kliknite na ikonu obálky, pod ktorou je skrytá elektronická schránka
Kedy je správa doručená?

Do elektronickej schránky je možné doručovanie (podobne ako v písomnom styku) buď „obyčajne“ alebo „do vlastných rúk“. V tomto prípade je potrebné najprv potvrdiť doručenku, až potom sa správa zobrazí. Tým je elektronická správa považovaná za doručenú. Ale pozor – v prípade, že do 15 dní doručenku nepotvrdíte, stáva sa automaticky doručenou a nadobúda právoplatnosť. V prípade „obyčajnej“ správy sa správa za doručenú považuje nasledujúci deň po podaní do elektronickej schránky.

A čo podpis?

Prostredníctvom elektronickej schránky je možné správy nielen sťahovať, ale samozrejme aj posielať. To, či treba príslušnú správu aj podpísať, záleží na konkrétnej situácii. V niektorých jednoduchých prípadoch (napr. žiadosť o informácie) nie je podpis nutný, vo väčšine ostatných (podobne ako u písomného dokumentu) však áno. Musí sa jednať o tzv. zaručený elektronický podpis. Aj v tomto prípade však zatiaľ platí, že podpísať dokument je možné len v operačných systémoch Windows.

Elektronické schránky – hneď alebo až neskôr?

Ako už bolo popísané vyššie, zriadiť si elektronickú schránku má rozhodne zmysel – či už z časových alebo finančných dôvodov. Aj navzdory určitej časovej náročnosti niekoľkých nutných krokov pri prvotnej aktivácii elektronickej schránky sa pri vybavovaní už druhej či tretej agendy s najväčšou pravdepodobnosťou šetrí čas. A táto úspora s každou ďalšou vybavenou agendou ďalej narastá. Finančnú výhodu tak umocňujú znížené správne poplatky. 

A čo sa týka pôvodných elektronických schránok dostupných cez meno a heslo? K dispozícii budú všetkým používateľom minimálne do konca tohto roku, o žiadnu súčasnú či predchádzajúcu komunikáciu s úradmi tak v žiadnom prípade neprídete.

Fotogalerie

  

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.