Tlačové správy

TS – Medziročný nárast počtu správ v ORION EDI presiahol 20 %

23. apríl 2014

Kysucké Nové Mesto, 23. apríla 2014 – Firmy stále viac elektronizujú svoje obchodné procesy s využitím elektronickej výmeny dokladov s obchodnými partnermi. Celkový objem elektronickej výmeny dokumentov (EDI – Electronic Data Interchange) prechádzajúce cez konsolidačné centrum ORION EDI spoločnosti CCV Informačné systémy, presiahol v minulom roku 20,4 milióna EDI správ. Oproti roku 2012 narástol objem dokladov prenesených popredným konsolidátorom viac ako o pätinu. Táto skutočnosť je dôsledkom najmä významného rastu penetrácie EDI aj mimo oblasť veľkých obchodných reťazcov rýchloobrátkového tovaru. 

Milióny elektronických faktúr aj objednávok 

Okrem zvýšenia samotnej penetrácie EDI komunikácie sa medziročne rozšírilo využitie nových typov štruktúrovaných EDI správ alebo už používaných správ. Nárast sa týkal drvivej väčšiny z 27 používaných EDI správ v ČR vrátane tých najrozšírenejších, ktorými sú faktúra (EDI správa INVOIC) a objednávka (ORDERS). Elektronických faktúr si cez ORION EDI firmy minulý rok vymenili takmer o 12 % viac než v predchádzajúcom roku, objednávok o 10,5 % viac. Dodacie listy (EDI správa DESADV) zaznamenali nárast dokonca o 21,7 %, na význame navyše správa DESADV získava v spojení so stále rozšírenejšou identifikáciou paliet paletovou etiketou. Z opačného smeru k dodávateľovi potom putuje avízo o príjme tovaru (RECADV) s medziročným nárastom o takmer 24 % alebo avízo o odoslaní platby (REMADV) s medziročným nárastom dokonca o 56 %. 

Budúcnosť vo využití širšieho portfólia EDI správ

„Za rozšírením EDI môžeme vidieť viac faktorov. Vzhľadom na momentálnu ekonomickú situáciu sú hmatateľné najmä efekty pri zrýchlení dodávateľsko-odberateľských procesov. Okrem už bežnej objednávky a faktúry sa odberatelia snažia motivovať partnerov na zavádzanie ďalších správ, ako je práve avízo o dodaní tovaru. Pri odberateľoch sú to najčastejšie správy avízo o príjme tovaru alebo vratka, ktoré sú stále častejšie využívané,“ hovorí David Reichel, riaditeľ divízie eBusiness spoločnosti CCV Informačné systémy a doplňuje: „Podobne je to s notifikačnými správami, ktoré sú často zásadné. Sú to práve notifikačné správy, ktoré upozorňujú na možné problémy pri dodávkach tovaru alebo fakturácii. Stále častejšie sa firmy môžu stretnúť aj s obchodnou námietkou prostredníctvom správy COMDIS. Evidujeme však aj také správy, ktoré zatiaľ svoj potenciál ešte naplno nevyužili, ale ich prínos pre používateľov môže ukázať už rok 2014. Zmieniť môžem katalóg tovaru a cien (PRICAT) alebo správu o stave zásob (INVRPT).“

Elektronizácii pomáha aj legislatíva 

Za rozšírením EDI v poslednej dobe stojí, okrem vyššie uvedených dôvodov, aj jeho jednoduchá dostupnosť. Jedná sa o formu služby bez nutnosti akýchkoľvek investícií do softvéru či hardvéru. Všetko zaisťuje „na kľúč” poskytovateľ EDI ako konsolidátor dokladov s využitím doterajších sietí VAN (Value Added Network). Tento model je obľúbený nielen firmami, ktoré EDI ešte len zavádzajú, ale aj veľkými obchodnými firmami, ktoré opúšťajú pokusy o rozvoj vlastných B2B riešení a EDI komunikáciu kompletne outsourcujú špecializovaným firmám. Posledným faktorom, ktorý mal vplyv na rozšírenie elektronickej výmeny dokladov v minulom roku, bola zmena legislatívy, ktorá zrovnoprávnila elektronickú faktúru s papierovou formou. Novela zákona o DPH pri všetkých dokladoch po novom požaduje, aby účtovná jednotka na zaistenie vierohodnosti ich pôvodu a neporušenosti ich obsahu nastavila kontrolné mechanizmy vytvárajúce spoľahlivú auditnú stopu a dokumentujúce obchodné prípady, čomu je elektronická a procesná výmena dokladov formou EDI komunikácie pripravená vychádzať v ústrety.

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.