Tlačové správy

Microsoft Dynamics NAV 2015 získal modul na EDI komunikáciu od CCV Informačné systémy

23. január 2015

Brno, 22. januára 2015 – Od januára 2015 vstupuje na trh nová verzia podnikového informačného systému Microsoft Dynamics NAV 2015. Zároveň sa objavujú aj prvé add-on moduly, riešiace rozšírenia systému v špecifických oblastiach. Jedným z nich je aj nadstavba pre elektronickú výmenu obchodných dokladov – EDI, ktorú v rámci partnerskej siete Microsoft vyvinula spoločnosť CCV Informačné systémy.

Implementačné firmy v rámci partnerskej siete Microsoft vyvíjajú a zdieľajú pre podnikový informačný systém Microsoft Dynamics NAV takzvané „add-on riešenia“. Jedná sa o nadstavby, ktoré sú určené na zlepšenie funkcie ERP systému v danej oblasti. Rovnako je to aj v prípade najnovšej verzie 2015, ktorá v týchto dňoch vstupuje na trh.

EDI modul, vyvinutý spoločnosťou CCV Informačné systémy, rozširuje štandardné možnosti systému o spracovanie obchodných a logistických dokladov v štruktúrovanej podobe globálneho štandardu EDI komunikácie. Riešenie je pripravené na import a export najčastejšie používaných dokladov ako sú objednávky, faktúry, dobropisy a dodacie listy. Variant add-on modulu pre užívateľa v úlohe odberateľa navyše umožňuje aj bezpapierovú likvidáciu prijatých EDI faktúr. Prepisovanie dokladov z EDI komunikácie do systému Microsoft Dynamics NAV 2015 je pritom zaisťované úplne automaticky s pomocou aplikačného serveru.

„Automatizácia EDI dokladov do NAV umožňuje významné zrýchlenie ich toku medzi partnermi a tiež zrýchlenie likvidácie prijatých faktúr s priamymi dopadmi na zníženie prácnosti, časovej náročnosti a chybovosti v celom reťazci dokladov," hovorí Vladimír Horák, riaditeľ divízie CCV Business Solutions.

Nový EDI modul je ponúkaný v českom a anglickom jazyku a to nielen v rámci Českej a Slovenskej republiky, ale prostredníctvom partnerskej siete Microsoft celosvetovo. Podobné riešenie je pritom dostupné aj pre predchádzajúce verzie Microsoft Dynamics NAV 2013 R2, NAV 2009 R2 či NAV 5.0 a NAV 4.0.

Doklady do Microsoft Dynamics NAV rýchlo, spoľahlivo a bez papiera

Príjem EDI správ od partnera spočíva v ich dekódovaní a následnom uložení do systému. Ak napríklad zašle dodávateľ dodací list (správu DESADV) či faktúru (správu INVOICE), sú tieto automaticky načítané do evidencie avíz o dodávke alebo do evidencie faktúr. Zároveň sú evidované v užívateľsky zrozumiteľnej podobe.

„„Pokiaľ užívateľ vygeneruje nákupnú objednávku na dodávateľa, ktorý má nastavenú EDI komunikáciu, je po potvrdení jej úplnosti a správnosti zapísaná do radu správ na odoslanie a následne odoslaná dodávateľovi. Pritom dochádza k dekódovaniu správy do súboru a odoslaniu s pomocou EDI poskytovateľa prostredníctvom zabezpečených VAN sietí," vysvetľuje Horák.

Importované doklady sa najprv nachádzajú v izolovanej čakárni dokladov, takzvanej karanténe, z ktorej sú v prípade bezchybnej validácie prepustené do ekonomického systému. V opačnom prípade sú doklady ponechané v karanténe, kde sú ďalej pripravené na spracovanie a kontrolu finančným oddelením. Nesúlady v dokladoch sú zaznačené v systéme podľa číselníka najčastejších chýb. Pre obsluhu je tak jednoduchšie dohľadanie a odstránenie rozdielov.

Bezpapierová likvidácia faktúr odberateľom

Variant add-on modulu bezpapierovej likvidácie pre EDI je určený pre užívateľa ERP systému Microsoft Dynamics NAV v úlohe odberateľa. Umožňuje nielen automatické spracovanie dát z dokladu do systému, ale súčasťou riešenia je aj bezpapierová likvidácia prijatých EDI faktúr.

Faktúra je validovaná podľa skutočných príjmov na sklad a k nákupnej cene vo vydanej objednávke. Pri súlade oboch validácií sa prijatá faktúra sama likviduje a prechádza na preplatenie finančným oddelením. Nad celým procesom nie je nutné vykonávať dozor a vychádza už z raz schválených dokladov. V opačnom prípade sú prijaté faktúry uvedené do izolovanej čakárne dokladov (karantény), kým sú ďalej kontrolované a spracované finančným oddelením. Nesúlady v dokladoch sú opäť zaznačené v systéme.

Viac informácií o EDI module pre Microsoft Dynamics NAV 2015 môžete získať na adrese:
http://www.ccv.cz/podnikove-informacni-systemy/microsoft-dynamics-nav/add-on-reseni-edi-pro-nav

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.