TMS (Transport Management System)

TMS je systém na riadenie dopravy a spravidla je naviazaný na skladový systém a agendu objednávok ERP systému. Na základe ich spracovania aktuálne navrhuje optimálne trasy pre závozy dodacích miest alebo cross dockových skladov vrátane zohľadnenia spätných zvozov. Trasy sú navrhované podľa kapacity vozového parku dynamicky tak, aby dochádzalo k optimalizácii nákladov a súčasne boli dodržané logistické požiadavky ako limity vyťaženia, doby závozu a iné reštrikcie.