RETANN (Oznámenie o vrátení tovaru)

Announcement For Returns

Správa je využívaná, ak chce organizácia vrátiť inej organizácii dodaný tovar z určitého špecifikovaného dôvodu (na opravu, z dôvodu poškodenia a pod.) alebo ak boli zistené nezrovnalosti (omylom dodaný tovar, tovar s uplynutou záručnou lehotou) až po potvrdení príjmu tovaru správou RECADV a odberateľ požaduje výmenu tovaru a pod.

Prínos RETANN
  • Možnosť automaticky likvidovať elektronické opravné daňové doklady (dobropisy). V IS/ERP odberateľa vzniká vratka ako prvotný doklad, na ktorý je následne párovaný dobropis dodávateľa.
  • Rýchlejší prenos informácií dodávateľovi tak, aby mohla byť reklamácia a fakturácia vyriešená včas podľa zákonnej lehoty.

Súvisiaci produkt: