KPI (Key Performance Indicators)

Kľúčové ukazovatele výkonnosti (skrátene KPI") sú metriky, ktoré slúžia na plánovanie a meranie výkonnosti kľúčových aktivít organizácie a priamo ovplyvňujú úspešnosť podniku. Preto sa na ich tvorbu využívajú rámce, ako napríklad balanced scorecard (systém vyvážených ukazovateľov výkonnosti podniku), ktoré podnikové ciele prevedú na niekoľko oblastí, v ktorých sú potom definované ukazovatele výkonnosti. V grafickej podobe sú výstupom systémov business intelligence (BI).