ERP (Enterprise Resource Planning)

Jedná sa o jadro informačného systému firiem zamerané na riadenie interných podnikových procesov. Anglický pojem Enterprise Resource Planning môžeme interpretovať aj ako systém na plánovanie podnikových zdrojov. ERP je teda podnikový informačný systém, ktorý neslúži len na daňovú evidenciu, ale integruje a automatizuje veľké množstvo procesov súvisiacich s internými a produkčnými činnosťami podniku. V číselnom vyjadrení sleduje zdroje alokované pri týchto procesoch. Typicky sa jedná o účtovné hodnoty pre predaje, náklady, majetok či ľudskú prácu.