Bezpapierová likvidácia faktúr

Elektronická výmena dokladov (EDI) v štruktúrovaných dátach umožňuje bezpapierovú likvidácii faktúr na strane odberateľa. Nejde len o automatické spracovanie dát z dokladu priamo do informačného systému, ale bezpapierová likvidácia prijatých EDI faktúr, ktoré v prípade zhody s objednávkou či dodacím listom prechádza prechádza až k zaúčtovanie bez potreby akejkoľvek kontroly človekom. Faktúra je totiž validovaná podľa skutočných príjmov na sklad a k nákupnej ceny v objednávke vydané. Pri súlade oboch validáciou sa faktúra prijatá sama likviduje a prechádza k preplatenie finančným oddelením. Celý proces nie je nutné dozorovať a vychádza už z raz schválených dokladov. Iba v prípade nezhody sú prijaté faktúry ďalej kontrolované a spracované finančným oddelením.