S problémami, ktoré odhalil výskum medzi výrobnými firmami, si poradia systémy na riadenie skladu

23. október 2016

Zlá alebo neúplná evidencia materiálu a tovaru vo výrobe, zámeny pri ich vyskladnení alebo značná neefektívnosť skladníkov pri manipulácii s materiálmi aj tovarom. To sú najčastejšie problémy, ktoré vyplynuli z kvalitatívneho výskumu medzi zástupcami firiem z oblasti strojárenstva a plastovej výroby. Všetky tieto a mnohé ďalšie ťažkosti pritom majú jednoduché východisko v podobe nasadenia riešenia systému na riadenie skladu.

Výsledky výskumu

Najzávažnejšie problémy strojárenských a plastikárskych výrobných firiem, ktoré výskum priniesol, sa priamo dotýkajú až troch štvrtín z nich. Práve takýto vysoký počet zástupcov spoločností sa v hĺbkových rozhovoroch sťažoval na chybnú alebo dokonca úplne chýbajúcu evidenciu materiálu alebo tovaru vo výrobe. Rovnaké množstvo firiem trápia zámeny materiálu alebo tovaru vo výrobe. Takmer dve tretiny respondentov deklarovali problémy s neefektívnosťou skladníkov, ktorí presne nevedia, kde sa ktorý materiál alebo tovar v sklade nachádza, a pri ich hľadaní tak strávia neúmerné množstvo času.

Časová náročnosť a s tým spojené náklady však predstavujú problém aj v zadávaní pokynov manipulantom a skladníkom. Túto agendu totiž nemá dostatočne vyriešenú plných 50 % firiem. Štvrtina z nich nemá zaistenú zastupiteľnosť pracovníkov skladu, ktorí na úspešné zvládnutie svojich činností musia bezpodmienečne poznať „svoj“ sklad a v ňom umiestené materiály a tovar. Zároveň ich však v rovnako významnom počte trápi prácna evidencia výdaja materiálu a nedostatočný prehľad o činnosti operátorov, manipulantov či skladníkov.

Vyriešiť všetky tieto problémy naraz je pritom jednoduché – prostredníctvom skladového WMS riešenia CCV Riadený sklad, kde bezpapierový systém riadi 100 % všetkých skladových operácií a zaisťuje v reálnom čase pokyny a navádzanie pracovníkov skladov.

Ďalšou dobrou možnosťou, ako rýchlo zaistiť poriadok v sklade, je riešenie CCV Instantný sklad. Je poskytované formou služby a okrem iného prináša dokonalý on-line prehľad o stave a pohyboch uloženého materiálu alebo tovaru v sklade s prehľadným grafickým zobrazením. Skladové procesy takisto zrýchli, sprehľadní a zjednoduší. Logickým dôsledkom potom je prehľadné skladové hospodárstvo.

Metodika výskumu

Kvalitatívny výskum bol realizovaný v priebehu mája až júla vo firmách z oblasti strojárenstva a plastovej výroby s ročným obratom do 499 mil. Kč a menej než 200 zamestnancami. Išlo o hĺbkové rozhovory s manažérmi logistiky, nákupu, obchodu, výroby či so samotnými majiteľmi analyzovaných firiem. Rozhovory prebiehali na základe vopred pripravenej štruktúry, ktorá sa zameriavala na jednotlivé skladové a výrobné procesy vyskytujúce sa v rámci firemnej prevádzky.

Po hĺbkových rozhovoroch nasledovalo pozorovanie jednotlivých činností v reálnej prevádzke, detailnou analýzou tak prešli jednotlivé sklady - vo všetkých prípadoch bol najväčším sklad hutného materiálu. Nasledovalo podrobné skúmanie výroby, prípadne ďalších výrobných úsekov, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu výsledného produktu. Medzi sledované časti patrila samozrejme aj expedícia a jej predchádzajúce činnosti spojené s balením či kontrolou hotových výrobkov.

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.