Česká štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia získa nový informačný systém

6. január 2017

Štátnu poľnohospodársku a potravinársku inšpekciu (Státní zemědelská a potravinářská inspekce, v skratke SZPI)  v Českej republike netreba príliš predstavovať. České médiá aj samé SZPI pravidelne informujú o výsledkoch kontrol poľnohospodárskych výrobkov, potravín či tabakových výrobkov. Od roku 2015 spadá do kompetencie SZPI aj kontrola reklamy a pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania. Prípady, kedy včasný zásah SZPI ochránil spotrebiteľa, sú časté a mediálne známe. 

V tejto chvíli SZPI realizuje projekt, ktorého cieľom je vytvorenie nového informačného systému, ktorý podporí plnenie kľúčových úloh organizácie. Od začiatku roku 2018 budú pracovníci SZPI používať úplne nový, na mieru vytváraný softvér, ktorý bude vecne a procesne pokrývať oblasť kontrolných činností, nutnej právnej podpory a v neposlednom rade aj prácu laboratórií.

Ústredný riaditeľ SZPI, Ing. Martin Klanica, zdôvodňuje vyššie popísaný projekt takto: „Podstatné a hlboké zmeny právnych predpisov v priebehu posledných rokov, rozšírenie kompetencií SZPI a tiež zmeny v správaní trhu a spotrebiteľov si vyžiadali metodickú, právnu a v neposlednom rade aj technickú pripravenosť úradu. V tomto kontexte považujem nový informačný systém za zásadný.“

Projekt je značne rozsiahly a komplexný. Výsledný informačný systém budú používať stovky užívateľov z ústredného inšpektorátu v brnenskom sídle organizácie aj na všetkých oblastných inšpektorátoch po celej ČR. Pracovníci budú so systémom pracovať jednak v online, jednak v offline režime, keď budú v teréne. Všetky dáta musia byť synchronizované do centrálnej databázy, aby boli k dispozícii pre nadväzujúce procesy. Ďalšou výzvou je migrácia dát z dátových štruktúr, ktoré historicky predchádzajú teraz tvorenému systému, vrátane pravidiel, ako s týmito naprogramovanými dátami v novom systéme pracovať.

V úlohe dodávateľa vystupuje spoločnosť CCV Informačné systémy, ktorá na účely tohto projektu nadviazala úzke partnerstvo so spoločnosťou FUTURA SOFT. Obe firmy dlhodobo dodávajú softvérové riešenia subjektom štátnej správy v rezorte poľnohospodárstva a už predtým úspešne spolupracovali.

Zadávateľ aj realizátor sa dohodli na postupe podľa projektovej metodiky. Metodika riadenia projektu vychádza z certifikačného systému IPMA (International Project Management Association). Je kladený dôraz na kompetencie projektového riadenia a dodržovanie Národného štandardu projektového riadenia. Boli menované organizačné a riadiace štruktúry projektu, konkrétne riadiaci výbor, hlavný tím projektu a jednotlivé procesné tímy s presne vymedzenými povinnosťami a právomocami. V súlade s IPMA sú tiež nastavené a dodržiavané procedúry riadenia kvality a riadenia rizík projektu.

Technologicky je nový systém vyvíjaný ako desktopová aplikácia s využitím komponentu Devexpress, ktorý umožňuje tvorbu prívetivého a intuitívneho grafického rozhrania v súlade s najmodernejšími trendmi v ovládaní aplikácií. Komponent vyniká profesionálnym dizajnom a vysokým výkonom bez ohľadu na veľkosť spracovávaných dát alebo ich informačnú zložitosť. Unikátnosť celého riešenia spočíva v možnosti pracovať aj v režime offline, kedy je možné získané dáta následne synchronizovať na server, a v automatickom ukladaní zobrazovaných dát na pracovnej stanici, aby bolo urýchlené ich zobrazovanie.

„IS KOPR bude základným systémom pre hlavný proces, ktorý SZPI zaisťuje – kontrolu potravín. Na projekt implementácie nového informačného systému sme sa pripravovali posledné dva roky. Sľubujeme si od neho, že zefektívni prácu našich ľudí a tým nám umožní vykonať viac kontrol. Naopak, ak by nový systém nefungoval… …tak taká možnosť proste neexistuje,“ hovorí Ing. Jindřich Pokora, riaditeľ odboru kontroly, laboratórií a certifikácie SZPI.

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.